Filosofia

Diritto e legislazione. Una prospettiva hayekiana

settembre 13, 2012
By

Κρέων καὶ δῆτ᾽ ἐτόλμας τούσδ᾽ ὑπερβαίνειν νόμους; Ἀντιγόνη οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε, 450 οὐδ᾽ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη τοιούσδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους. οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ κηρύγμαθ᾽, ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾽ ὑπερδραμεῖν. 455 οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ‘φάνη. (Sofocle, Antigone.) Prendo spunto da una serie di commenti di Antonello Barmina qui su LibertariaNation per...

Read more »

25 Comments

The pursuit of happiness

agosto 27, 2012
By

Molto spesso e molto volentieri, nelle discussioni relative al libertarismo, l’accento cade su temi di natura economica. Soprattutto chi è più critico nei confronti del libertarismo lo è per la concezione economica che lo contraddistingue. Nonostante sia chiaro che i temi economici sono estremamente rilevanti per il libertarian, ridurre il pensiero libertarian a un economicismo politico è profondamente sbagliato. Scopo fondamentale del libertarismo è garantire a ciascun uomo, in quanto individuo, la possibilità di perseguire liberamente i propri personali...

Read more »

11 Comments

Sulla proprietà

luglio 24, 2012
By

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un post di Gian Piero de Bellis. Qualsiasi discussione sulla proprietà o, come dicono alcuni, il diritto di proprietà, sembra sfociare sempre o in profonde divisioni o in ancor più profondi malintesi. Io credo che questo avvenga per tre motivi principali: a) ignoranza: moltissime persone che discutono sulla proprietà facendo riferimento a concezioni del passato come il liberalismo, il marxismo e l’anarchismo, hanno una conoscenza del tutto superficiale, e solitamente di seconda o di terza...

Read more »

4 Comments

“Government failure: a primer in public choice” – una recensione

giugno 18, 2012
By

Tra gli anni sessanta e gli anni settanta, James Buchanan, che sarà poi, per questo, insignito del premio Nobel per l’economia, opera una rivoluzione metodologica nello studio dei sistemi politici, applicando ad essi i metodi d’analisi tipici della scienza economica, e pone le basi per lo sviluppo della cosiddetta teoria della Public Choice. Sebbene vi siano stati numerosi precursori ( tra i quali non si possono non citare gli italiani Vilfredo Pareto e Maffeo Pantaleoni) e nonostante la pionieristica...

Read more »

1 Comment

“Scelta, contratto, consenso” di A. De Jasay, una recensione

giugno 7, 2012
By

Contrariamente a una convinzione diffusa, la questione fondamentale e realmente controversa della politica non è la libertà, la giustizia o l’uguaglianza. Questi sono problemi derivati. La questione fondamentale è la scelta – cioè chi sceglie cosa per chi – e ciò che riteniamo vero relativamente alla scelta determina anche quale teoria politica possiamo o meno accettare. ( Anthony de Jasay, “Scelta, contratto, consenso – una nuova esposizione del liberalismo”) Nel panorama del pensiero filosofico contemporaneo l’ungherese Anthony de Jasay...

Read more »

1 Comment

Residuo a perdere

aprile 25, 2012
By

Albert Jay Nock (1873 – 1945) è stato un autorevole scrittore e pensatore americano. Un padre del pensiero libertarian e un incredibile pessimista; o realista a secondo dei punti di vista. Importante nel pensiero di Nock è il cosiddetto residuo, passato alla storia quindi come residuo nockiano. Per Nock il residuo è una piccola minoranza di persone che ha chiara la natura dello stato e che non può fare nulla di concreto per cambiare il corso degli eventi. Compito...

Read more »

6 Comments

99% schiavo o un 1% libero?

marzo 22, 2012
By

Kemret è uno schiavo. Un giorno, quando aveva appena 5 anni, i soldati dell’impero sono entrati nel suo villaggio e hanno rapito lui e la sua famiglia non prima di aver dato fuoco a tutto quello che possedeva. Kemret non possiede più nulla. Tutto quello che ha è di proprietà del suo nuovo padrone che lo fa lavorare nei suoi campi per coltivare il grano. Si alza alle 5 del mattino e lavora tutto il giorno fino al tramonto....

Read more »

15 Comments

Atti capitalistici tra adulti consenzienti

novembre 29, 2011
By

Poco prima che il governo Berlusconi venisse dimissionato, vi fu un interessante dibattito parlamentare riguardante la libertà di impresa vista dalla Costituzione Italiana, riassumibile più o meno in questi termini: la C.I. è meno liberista di costituzioni di paesi dichiaratamente socialisti come il Vietnam, il governo voleva modificarla inserendo una tautologia (ciò che non è vietato è consentito) come se fosse la grande soluzione alla burocrazia italiana, la sinistra si è rivoltata citando anche Einaudi per evidenziare l’intrinseca malvagità...

Read more »

6 Comments

For Good and Evil

novembre 21, 2011
By

Diciamo la verità: ogni tanto i libertarian sembrano degli esaltati e dei monomaniaci. Sempre a pensare alle tasse, ai soldi che vengono loro estorti con la coercizione. Sempre a sbraitare contro lo stato che li deruba del frutto del loro lavoro, eccetera eccetera, la solita solfa. Ogni tanto vien proprio voglia di mandarli a quel paese e dir loro: get a life! I soldi non sono tutto nella vita, viene detto, e lo stato ha bisogno di sostentamento per...

Read more »

4 Comments

Come diventare libertario

ottobre 28, 2011
By

Dunque, c’è questo motto che ho sentito diverse volte in vita mia e mi chiedo se sono uno dei pochi,  o se  è un’esperienza comune; il motto dice “la mia libertà finisce dove comincia la libertà degli altri”. La prima volta che l’ho sentito facevo le elementari, il ricordo è piuttosto vago, credo si trattasse della tipica scena di un bambino scalmanato redarguito dalla maestra per qualche suo comportamento antisociale. Insomma stava infastidendo gli altri bambini. Beh, non so...

Read more »

13 Comments

L’ultimo cavaliere del Liberalismo

ottobre 14, 2011
By

Uno di quei misteri che vanno molto oltre l’umana comprensione è il perché la figura di Ludwig von Mises sia oggi così poco conosciuta e apprezzata. Sì, negli ultimi anni si è assistito a un piccolo revival, complice anche lo spaesamento conoscitivo di fronte alla nostra Grande Depressione di fine anni ’00 (e inizi ’10, a dirla tutta); però si tratta sempre di cosa piccola rispetto al portato di questo grandissimo studioso. Ludwig von Mises (1881 -1973) è stato...

Read more »

Diffamato

ottobre 11, 2011
By

Le recenti vicende di Nonciclopedia e della Wikipedia in lingua italiana hanno posto di nuovo all’attenzione pubblica la questione della diffamazione e della reputazione. Le vicende sono note e le riassumo velocemente: Vasco Rossi tramite avvocati se la prende con il sito satirico Nonciclopedia per la pagina a lui dedicata e Nonciclopedia chiude per qualche giorno. La Wikipedia in lingua italiana si sente minacciata dal comma 29 del “DDL intercettazioni” in fase di approvazione al parlamento che, citando il...

Read more »

6 Comments

Iscriviti per ricevere i nuovi post via email


 

Iscriviti alla newsletter!

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001 L'Autore, inoltre, dichiara di non essere responsabile per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all'Autore.